از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه

دبیر چهارمین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند منصوب شد
از سوی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه

دبیر چهارمین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند منصوب شد

طی حکمی  از سوی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند ، حمید طالبی بعنوان دبیر برگزاری چهارمین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند مصوب شد.